Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Namjesky & Heeren Advocaten B.V.


1. Algemeen
1.1 Namjesky & Heeren Advocaten B.V. – hierna te noemen: ‘Namjesky & Heeren Advocaten’ – is een besloten vennootschap naar Nederlands recht die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Namjesky & Heeren Advocaten worden gegeven, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
1.3 Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven en aanvaard door Namjesky & Heeren Advocaten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.


2. Honorarium, verschotten en kantoorkosten
2.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Namjesky & Heeren Advocaten omvatten het honorarium te vermeerderen met vijf procent kantoorkosten en BTW alsmede de belaste en onbelaste verschotten.
2.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Namjesky & Heeren Advocaten bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde uurtarief te wijzigen.
2.4 Wordt het uurtarief verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het uurtarief.


3. Betaling
3.1 De kosten van de uitvoering van de opdracht worden in principe maandelijks, achteraf, gedeclareerd.
3.2 Namjesky & Heeren Advocaten kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Het voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend met de laatste declaratie.
3.3 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
3.4 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is, zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente verschuldigd. 3.5 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden gesteld op tenminste 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 75,00.
3.6 Indien de opdrachtgever de juistheid van een door hem ontvangen declaratie betwist, dient die betwisting schriftelijk en gemotiveerd te hebben plaatsgevonden binnen 30 dagen na de datum van de declaratie. Een binnen die termijn niet betwiste declaratie geldt tussen Namjesky & Heeren Advocaten en de opdrachtgever als juist, en als door de opdrachtgever erkend verschuldigd. Een betwisting laat de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet.


4. Aansprakelijkheid
4.1 Iedere aansprakelijkheid van Namjesky & Heeren Advocaten is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Namjesky & Heeren Advocaten komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht.
4.2 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Namjesky & Heeren Advocaten een (rechts-)persoon of derde die geen deel uitmaakt van Namjesky & Heeren Advocaten wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is Namjesky & Heeren Advocaten niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts-)persoon of derde mochten worden gemaakt.
4.3 (Rechts-)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan Namjesky & Heeren Advocaten verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.
4.4 Opdrachtgever vrijwaart Namjesky & Heeren Advocaten voor aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de opdracht.
4.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.


5. Toepasselijk recht
5.1 Op de rechtsverhouding tussen Namjesky & Heeren Advocaten en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

Namjesky & Heeren Advocaten

Vanaf 1 januari 2017 zetten wij onze wederzijdse praktijken, gesplitst van elkaar voort

Voor Namjesky
klik hier

Voor Heeren
klik hier