Overige informatie

 

 

Namjesky & Heeren Advocaten B.V.

Mauritssingel 11 4811 CR Breda

Postbus 1824 4801 BV Breda

telefoon: + 31 76 513 7030

fax: +31 76 513 7031

e-mail: info@nhadvocaten.nl

 

Kamer van Koophandel: 20159055

BTW-nummer: NL821193193B01

 

Namjesky & Heeren Advocaten B.V. is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag en voldoet aan de daarvoor door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen.

 

Alle aan Namjesky & Heeren Advocaten verbonden advocaten zijn beëdigd en ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoon: 070 – 335 35 35 en e-mail: info@advocatenorde.nl.

 

Klachtenregeling

 

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet. De procedure als bedoeld in artikel 6.28 lid 2 aanhef (onder h) valt hier niet onder;

- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

- klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

 

Artikel 2 toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Namjesky & Heeren Advocaten en de cliënt.

2. Iedere advocaat van Namjesky & Heeren Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

 

Artikel 3 interne klachtprocedure

1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. S.M.J. Heeren, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

2. U dient uw klacht te melden binnen 3 maanden na het moment waarop u kennis nam van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

3. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een mondelinge toelichting te geven ten kantore van Namjesky & Heeren Advocaten op de klacht.

4. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de klager tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

5. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen één maand na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

6. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

7. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen door klager worden voorgelegd aan uitsluitend de rechtbank Zeeland-West-Brabant, indien mogelijk zoveel mogelijk overeenkomstig artikel 96 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, waarbij ieder der partijen haar eigen kosten draagt. Tegen de beslissing van de kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant staat geen hoger beroep open.

 

Artikel 4 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd evenals de klager nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de (interne) klacht. Indien zich een situatie als bedoeld in artikel 3.7 voordoet zullen beide partijen gerechtigd zijn aanspraak te maken op een proceskostenveroordeling.

 

Artikel 5 verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

 

Artikel 6 klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris houdt een overzicht bij van alle binnengekomen klachten met daarbij het onderwerp van de klacht.

Namjesky & Heeren Advocaten

Vanaf 1 januari 2017 zetten wij onze wederzijdse praktijken, gesplitst van elkaar voort

Voor Namjesky
klik hier

Voor Heeren
klik hier